SRB
USA
RUS
D
FR
Srpski
Engleski
Ruski
Nemački
Francuski
BDORT
     
EC
5th European Congress for Integrative Medicine The Future of Comprehensive Patient Care 21-22 September 2012 Palazzo dei Congressi, Florence

http://www.ecim-congress.org/general-information.html

 

BEOGRAD (Srbija): MAJ 2012.

1

 2 NAUČITE BI-DIGITAL O-RING TEST (BDORT)

            Čast nam je da najavimo da Profesor Dr Yoshiaki Omura iz New Yorka počinje sa edukacijom-kursom BDORT u Beogradu. Kurs će se odvijati na engleskom i srpskom jeziku (simultani prevod) i pokrivaće sve zemlje Jugoistočne evrope i zemlje Evropske unije. Kurs je akreditovan kao kurs 1. kategorije (А-1-1058/2012), akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Ministarstva zdravlja Republike Srbije: 6 KME bodova za slušaoce i 11 KME bodova za predavače. Kurs mogu pohadjati: Doktori medicine, Doktori stomatologije i  Diplomirani Farmaceuti.

 

SAŽETAK PROGRAMA KONTINUIRANE EDUKACIJE (150 časova)

    Bi-Digital O-Ring Test (BDORT) je metoda kvantne medicine, zasnovana na rezonanciji elektromagnetnih talasa, fenomenu koji je otkrio Mihajlo Pupin. Ideju da fenomen rezonancije primeni u dijagnostičke svrhe i uvede u medicinsku kliničku praksu, dobio je pronalazač ove metode:  Prof. Dr. Yoshiaki Omura, ( www.bdort.org  , www.bdort.net, www.tradicionalnamedicina.org/bi-digital-o-ring-test ), Pogledajte film na: www.bdort.org/BiDigitalORingTestPages/Hallmark.shtml www.youtube.com/results?search_query=bdort&page=2 ) :
3 

Prof. Dr.Yoshiaki Omura  (http://www.bdort.org/BiDigitalORingTestPages/CV.shtml)  1977. godine, radeći projekat,na Pupinovom Institutu za fiziku na Kolumbija Univerzitetu u Njujorku. Svoja istraživanja vezana za primenu BDORT-a objavio je u  visoko indeksiranom medicinskom časopisu: Acupuncture & Electro-Therapeutics Research, The International Journal, počevši od 1981.godine. 1993. god. dobija Američki patent za pronalazak:
Bi-Digital O-Ring Test for Imaging and Diagnosis of Internal Organs of a Patient, Patent No. 5,188,107.
Prof. Omura  je dobio mnoga svetska priznanja za svoj naučno-istraživački rad, kao što su Jedan od 500 naučnika 21. veka, Jedan od 1000 naučnika 20. veka a 2008. biva izabran za Počasnog  člana Akademije Medicinskih Nauka SLD-a.
BDORT-om mogu da se bave Doktori medicine i stomatologije i Farmaceuti, posle adekvatne teoretske i praktične edukacije, dobijajući titulu Cert-MD ORT.  
BDORT je neinvazivna dijagnostičko-terapeutska metoda. Pregled rade dva lekara. Jedan lekar-asistent služi kao „medicinski aparat“ i on jednom rukom, elektrodom ili laserom, prelazi preko tela pacijenta, a na drugoj ruci pravi stisak prstiju u obliku slova-O. Drugi lekar meri mišićnu snagu tog stiska, pokušavajući da otvori stisnute prste. Tokom pregleda menja se mišićna snaga u zavisnosti od informacija koje se dobijaju iz elektromagnetnog polja pacijenta. Mehanizam se zasniva na promeni mišićne snage, koja se menja zbog promene aktivnosti enzima N-Acetil Serotonin-Transferaze i koncentracije neurotransmitera serotonina u pinealnoj žlezdi.
U dijagnostici se koriste pločice sa referentnim supstancama, uzorci lekova i suplemenata. Senzitivnost i specifičnost metode dostiže 90%. Posle izvršenog pregleda dobijene informacije se proveravaju standardnim laboratorijskim i kliničkim testovima. Zbog mogućnosti dijagnostike nekih oboljenja pre pojave simptoma, mnogi ovu metodu vide kao preventivnu, za ranu dijagnostiku  i prevenciju nastanka mnogih hroničnih oboljenja kao što su: endokrina, neurološka, ginekološka, maligna i druga.
BDORT je metoda koja objedinjuje znanja iz Naučne i Komplementarnih grana medicine. To je danas trend medicine u svetu, gde se radi na stvaranju tzv. Integrativne medicine, koja ne bi trebala da bude samo prosti spoj, već novi kvalitet u dijagnozi i lečenju.   


Primena BDORT-a:
-rana dijagnostika hroničnih oboljenja;
-otkrivanje uzroka oboljenja;
-određivanje optimalne individualne doze i testiranje interakcije lekova za lečenje;
-detekcija alergija  i intolerancija (inhalatorni, nutritivni i kontaktni alergeni);
-detekciji i lokalizaciji patoloških promena u organizmu, posebno infekcija, vrste i aktivnosti (virusa, bakterija itd.), što je teško dijagnostikovati standardnim testovima, posebno u nedostupnim delovima tela (centralni nervni sistem itd.);
- detekciji i lokalizaciji toksina u organizmu (Autizam, Alzheimer, MS, maligna oboljenja, reumatska oboljenja, endokrina oboljenja, infertilitet i sterilitet...);
-detekciji toksina u okruženju pacijenta ( stan, hrana, garderoba, šminka, farbe ze kosu, dečije igračke...);
-detekciji i proceni uticaja na zdravlje različitih vrsta, pre svega nejonizujućih zračenja zračenja u okruženju: u stanu, radnom mestu...( zračenje mobilnih telefona, kompjutera, raznih elektronskih uređaja, zračenja baznih stanica i drugih predajnika radio talasa, trafo stanica, geopatogena zračenja, detekcija prisustva statičkog elektriciteta itd.);
- tačna lokalizacija i detekcija akupunkturnih tačaka i akupunkturnih kanala;
-detekcija refleksnih zona organa  preko kojih je moguće postavljanje  dijagnoze i lečenje itd.

 

 

PET AKTUELNIH REFERENCI NA KOJIMA JE BAZIRANO IZVODJENJE OVE KONTINUIRANE EDUKACIJE:

  1. Omura, Y., Chen, Y., Duvvi, H. “Anatomical Relationship Between Traditional Acupuncture Point ST 36 and Omura’s ST 36(True ST 36) With Their Therapeutic Effects: 1) Inhibition of Cancer Cell Division by Markedly Lowering Cancer Cell Telomere While Increasing Normal Telomere, 2) Improving Circulatory Disturbances with Reduction of Abnormal Increase in High Triglyceride, L-Homocysstein, CRP, or Cardiac Troponin I & T in Blood By the Stimulation of Omura’s ST 36 ---- Part 1” Acupuncture & Electro-Therapeutics Research, The International Journal. Vol. 32, pp. 31-70, 2007.
  2. Omura, Y. “Rapid Screening & Diagnosis of Various Cancers From Human Voice Using Bi-Digital O-Ring Test Resonance Phenomenon between 2 Identical Substances i.e. between Microscopic Slide of Specific Cancer Tissue & Cancer Information in the Sound of Human Voice, and Detection of Myocardial Damage & Infection from Human Voice.” Acupuncture and Electro-Therapeutics Research, The International Journal. Vol. 32(3/4), pp 235-270, 2007.
  3. Omura, Y; Lu, DP; Jones, M; O’Young B; Duvvi, H; Paluch, K; Shimotsuura, Y; Ohki, M. “New Clinical Findings on the Longevity Gene in Disease, Health, & Longevity: Sirtuin 1 Often Decreases with Advanced Age & Serious Diseases in Most Parts of the Human Body, While Relatively High & Constant Sirtuin 1 Regardless of Age was First Found in the Hippocampus of Supercentenarians.Acupuncture & Electro-Therapeutics Research, The International Journal. Vol. 36(3/4), 23 p, 2011.
  4. Omura, Y; O’Young, B; Jones, M; Pallos, A; Duvvi, H; Shimotsuura, Y. “Caprylic Acid in the   Effective Treatment of Intractable Medical Problems of Frequent Urination, Incontinence, Chronic Upper Respiratory Infection, Root Canalled Tooth Infection, ALS, etc., Caused by Asbestos & Mixed Infections of Candida albicans, Helicobacter pylori, & Cytomegalovirus With or Without Other Microorganisms & Mercury.Acupuncture & Electro-Therapeutics Research, The International Journal. Vol. 36(1/2), pp. 19-64, 2011.
  5.  Shimotsuura Y, Saito Y, Nakano M, Muteki G. Simple and quick gastric cancer screening method using the "Bi-Digital O-Ring Test" and its critical evaluation by standard X-ray, gastroscopic and pathological microscopic examination.  Acupuncture & Electro-Therapeutics Research, The International Journal. Vol. 12(3/4), pp. 193-9, 1987.

 

PROGRAM KONTINUIRANE EDUKACIJE:

    BLOK I (10-13. Maj 2012)

  1. Dan     10.05.2012. 


Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

9.00-9.45

Otvaranje škole

 

Doc. Dunjić,
Prof. Omura,
Akademik Škokljev,
Prof. Stanišić

9.45-11.30

Osnovni principi BDORT, fenomen rezonancije između 2 identična molekula

Predavanje i diskusija

Prof. Omura

11.45-12.30

Bazični mehanizmi BDORT

Predavanje

Prof. Ozerkan

12.30-13.45

Pauza za ručak

 

 

13.45-16.00

Principi detekcije i određivanje relativne količine specifičnih molekula In Vivo

Vežbe

Prof. Omura,
Dr M. Jones

16.15-17.45

Osnove akupunkture. Detekcija Kanala i tačaka sa BDORT

Predavanje
Diskusija

Akademik Škokljev

17.45-19.00

Primena BDORT  u sportskoj medicini. 

Predvanje
Diskusija

Prof. Ozerkan

 

2.Dan       11.05,2012.


9.00-10.30

Imaging normalnih unutrašnjih organa i patoloških oblasti korišćenjem rezonancije 2 identična tkiva

Predavanje
Diskusija

Prof. Omura

10.45-12.15

Imaging normalnih unutrašnjih organa i patoloških oblasti korišćenjem rezonancije 2 identična tkiva, Detekcija akupunkturnih tačaka, True St36, određivanje optimalne doze

Vežbe

Prof. Omura,
Dr M. Jones

12.15-13.15

Pauza za ručak

 

 

13.15-14.45

Endogena magnetna polja; Fiziološki odgovor čoveka na elektromagnetna zračenja

Predavanje
Diskusija

Akademik Lažetić

15.00-18.00

Korišćenje BDORT za detekciju  štetnih elektromagnetnih polja, zaštita; detekcija toksina u organizmu, prevencija, detoksikacija

Vežbe

Prof. Omura,
Dr M. Jones

 

3.dan       11.05.2012.


9.00-10.30

Uloga toksina u dentalnim materijalima (azbest, Hg..) u nastanku teških hroničnih oboljenja

Predavanje
Diskusija

Dr M. Jones

10.45-12.15

Detekcija i lokalizacija važnih nevidljivih medicinskih informacija sa X-Ray, CT-Scan, MRI, PET-Scan

Predavanje
Diskusija

Prof. Omura

12.15-13.15

Pauza za ručak

 

 

13.15-14.45

Holografska koncepcija akupunkturnih meridijana

Predavanje

Doc. Đorđević

15.00-18.00

Tehnika dijagnostike BDORT, detekcija refleksnih zona na različitim delovima tela, faktori koji inhibišu terapijske efekte BDORT

Vežbe

Prof. Omura,
Dr M. Jones

4. Dan      13.05.2012.


9.00-9.45

Reakcija Autonomnog nervnog sistema na suptilne energije i podražaje

Predavanje

Doc. Milovanović

9.45-10.30

Primena BDORT u dijagnozi Poliendokrinog autoimunog sindroma; Tretman sa MDK čipom i magnetnim vodama

Predavanje

Doc. Dunjić

10.45-12.15

BDORT u otkrivanju uzroka teških hroničnih oboljenja; Selective Drug Enhancement Method (Metod povećanja koncentracije leka u oboleloj regiji)

Predavanje

Prof. Omura

12.15-13.15

Pauza za ručak

 

 

13.15-14.45

Savremeni stavovi u vezi zdravstvenih efekata izloženosti teškim metalima, azbestu i polihlorovanim bifenilima

Predavanje

Doc. Vešović

15.00-15.45

Uticaj polutanata na reproduktivno zdravlje

Predavanje

Prof. Stanišić

16-18.15

Tehnika dijagnostike BDORT, skrining na kancer, srčana oboljenja, pre-Alchajmer.
Značaj forme saglasnosti, prevencija zloupotrebe metode BDORT

Vežbe

Prof. Omura,
Dr M. Jones
Doc. Dunjić

BLOK II (25-27. maj 2012)
1. Dan      25.05.2012.


9.00-10.30

Mehanizmi nastanka i delovanja slobodnih radikala i njihova uloga u patogenezi brojnih hroničnih bolesti

Predavanje

Doc. Vešović

10.45-12.15

Uticaj toksina u ishrani na razvoj nurodegenerativnih oboljenja (Alzhheimer, Parkinson, Multiple Skleroza, Amniotroficna Lateralna Skleroza)

Predavanje

Mr Sci. Dr Duronjić

12.15-13.15

Pauza za ručak

 

 

13.15-14.45

Suplementi ishrane u protokolima lečenja BDORT-a

Predavanje

Doc. Dunjić

15.00-18.00

Tehnika BDORT testiranje suplemenata i herbalnih preparata, Određivanje optimalne doze; Primena BDORT kod stomatoloških oboljenja

Vežbe

Doc. Dunjic, Doc. Vesovic, Ass. Milićević, Dr M. Stanišić, Mr Sci. Dr Duronjić

2.Dan     26.05.2012.


9.00-10.30

Vilicne dentalne infekcije testirane Bi Digital O Ring Testom
Toksikologija stomatoloskih materijala i upotreba BDORT testa u dijagnostici I lijecenju 

Predavanje

Mr Sci. Dr Duronjić

10.45-11.30

Biomagnetizam u Perinatalogiji

Predavanje

Prof. Stanišić

11.30-12.15

Primena BDORT u Perinatologiji

Predavanje

Doc. Dunjić

12.15-13.15

Pauza za ručak

 

 

13.15-14.45

Modeliranje prodrlog elektromagnetnog polja u žive organizme i biološki efekti

Predavanje

Doc. Krstić

15.00-18.00

Tehnika pregleda BDORT, detekcija patoloških magnetnih polja, biološki efekti, zaštita

Vežbe

Doc. Dunjic, Dr M. Stanišić, Doc. Vesovic, Ass. Milićević, Prof. Stanišić

3. dan      27.05.2012.


9.00-10.30

Kvantno-hologramski rezonantni mehanizmi, MRT, Vegetativni rezonantni test

Predavanje

Dr Z. Jovanović-Ignjatić

10.45-12.15

Kvantno-hologramski rezonantni mehanizmi, MRT, Vegetativni rezonantni test

Vežbe

Dr Z. Jovanović-Ignjatić, Doc. Dunjić

12.15-13.15

Pauza za ručak

 

 

13.15-14.45

Primena BDORT kod psihijatrijskih oboljenja

Predavanje

Dr sci Jevdić

15.00-16.30

Primena BDORT kod  autizma i drugih neuroloških oboljenja

Predavanje

Doc. Dunjić

16.30-18.00

Tehnika dijagnostike BDORT, skrining na kancer, srčana oboljenja, pre-Alchajmer

Vežbe

Doc. Dunjic, Dr M. Stanišić, Doc. Vesovic, Ass. Milićević, Prof. Stanišić, Dr Jevdić

BLOK III (08-10.06.2012)
1.Dan    08.06.2012.


9.00-10.30

Biološka svojstva akupunkturnih tačaka
Biološki mehanizmi akupunkture

Predavanje

Doc. Djordjević

10.45-12.15

Akupunkturni kanali i emocije

Predavanje

Dr Sci. Jevdić

12.15-13.15

Pauza za ručak

 

 

13.15-14.45

Osnovi akupunkture, Yin-Yang, teorija 5 elemenata

Predavanje

Akademik Škokljev

15.00-16.30

Osnovi akupunkture, Zang-Fu organi, nomenklatura, značaj pojedinih tačaka na kanalima

Predavanje

Prof. Konstatinović

16.45-18.15

Tehnika dijagnostike BDORT, detekcija refleksnih zona, dijagnostika preko akupunkturnih tačaka

Vežbe

Doc. Dunjic, Dr M. Stanišić, Doc. Vesovic, Ass. Milićević, Prof. Stanišić, Dr Jevdić

2.dan     09.06.2012.


9.00-10.30

Kanal srca i tankog creva, Kanal pluća i debelog creva

Predavanje

Prof. Konstatntinović

10.45-12.15

Kanal srca i tankog creva, Kanal pluća i debelog creva

Vežbe

Prof. Konstatntinović

12.15-13.15

Pauza za ručak

 

 

13.15-14.45

Kanal bubrega i mokraćne bešike

Predavanje

Doc. Djorđević

15.00-16.30

Kanal slezine i stomaka, Kanal trostruki grejač i perikard

Predavanje

Doc. Dunjić

16.30-18.00

Kanal slezine i stomaka, Kanal trostruki grejač i perikard

Vežbe

Doc. Dunjić

3.Dan       10.06.2012.


9.00-10.30

Kanal jetre i žučne kese, Du i Ren kanal

Predavanje

Prof. Konstatntinović

10.45-12-15

Kanal jetre i žučne kese, Du i Ren kanal

Vežbe

Prof. Konstatntinović

12.15-13.15

Pauza za ručak

 

 

13.15-14.45

Tehnika dijagnostike BDORT

Vežbe

Doc. Dunjic, Dr M. Stanišić, Doc. Vesovic, Ass. Milićević, Prof. Stanišić, Dr Jevdić. Dr Duronjic

15-18.00

Popunjavanje evaluacionih lista
Test Provera znanja

 

 

SEMINARSKI RADOVI: 50časova
Posle završenog testa dobiće se sertifikat, a naknadno će biti zakazivani ispitni termini za proveru praktičnog znanja.
Nakon toga Dobija se diploma sa Zvanjem Cert. MD-ORT
U zavisnosti od zakona u  svakoj zemlji pojedinačno, ova diploma omogućava dobijanje Licence za rad BDORT
 U Srbiji (na primer) uz ovu diplomu potreban je i bazični kurs iz Kvantne medicine (160 časova), da bi se dobila licenca za rad BDORT.

Cena kursa:  $ 1000 ili 750 Euro ili 80000 RSD

            Lekari koji su završili bilo koji nivo edukacije iz Akupunkture imaju popust i za njih je cena 70000 RSD  

            Studenti završnih godina Medicine, Stomatologije i Farmacije mogu besplatno da odslušaju kurs, ali se moraju najaviti na vreme zbog ograničenog broja mesta.

Mesto održavanja kursa:
Megatrend Univerzitet (http://www.megatrend-edu.net/index.php)
Adresa: Goce Delčeva 8, 11070 Novi Beograd , Srbija
4 

Broj mesta je ograničen. Privijava i informacije na sajtu:
www.quanttes.org.rs/kontakt.htm (www.quanttes.org.rs )
Kontakt osobe:
Dr. Slavica Arandjelović
Phones: +381 11 2687 497,    +381 11 31 39 511
Mobile : +381 (0)63 354 143,  +381(0)64 163 57 20
Mail:   quanttesukm@yahoo.com                                                                               

Doc. Dr. Momir Dunjić
Mobile : +381 (0)62 222 555
Mail: dr.momirdunjic@gmail.com

 

SPISAK PREDAVAČA:

 

1. Prof. Yoshiaki Omura, M.D., Sc.D., 1) President & Prof., International College of Acupuncture & Electro-Therapeutics; 2) Adjunct. Prof., Dept. of Family & Community Medicine, New York Medical College; 3) Director of Medical Research, Heart Disease Research Foundation; 4) Editor-in-Chief, Acupuncture & Electro-Therapeutics Research, The International Journal (continuously publishing for 36 years & indexed in 17 major international indexing periodicals);

2.Asoc. Prof. Dr Marilyn K Jones MS, DDS., Visiting Assoc Prof., International College of Acupuncture & Electro-Therapeutics; President, Director, Wholistic Dental Associates, PA; Corresponding Editor, Acupuncture & Electro-Therapeutics Research, The International Journal.

3. Akademik Prof. Dr Antonije Škokljev, ECPD OUN Beograd

4. Akademik Prof. Dr Bogosav Lažetić, penzioner, Institut za fiziologijiju Medicinski fakultet Novi Sad

5. Prof. Dr Ljubica Konstantinović, Klinika za rehabilitaciju Dr M Zotović, Medicinski fakultet Beograd

6. Prof. Dr Slaviša Stanišić, Katedra za Ginekologiju i akušerstvo, Medicinski fakultet Priština sa sedištem u kosovskoj Mitrovici

7. Prof. Dr Kemal Nuri Özerkan, School of Physical Education and Sports, Istanbul University, Turkey

8. Doc. Dr Drago Djordjević, Institut za patološku fiziologiju, Medicinski fakultet Beograd

9. Doc. Dr Branislav Milovanović, KBC Bežanijska Kosa, Katedra za kardiologiju, Medicinski fakultet Beograd

10. Dr Sci. Dr Dragan Jevdić, Dom zdravlja Pančevo, Medicina rada

11. Mr Sci. Dr Miroslav Duronjić, Predsednik udruženja za Integrativnu medicinu Republike Srbske

12. Dr Zlata Jovanović Ignjatić, poliklinika Quantes

13. Doc. Dr Dušan Vešović, Медицинска академија - US Medical Schoоl
International health, Београд

14. Dr Miodrag Stanišić, KBC Priština-Gračanica, Hirurška klinika

15. Ass. Dr Nebojša Milićević, Institut za patološku fiziologiju, Medicinski fakultet Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

16. Doc. Dejan Krstić, Fakultet zaštite na radu, Univerziteta u Nišu

17. Doc. Dr Momir Dunjić, Katedra za Ginekologiju i akušerstvo, Medicinski fakultet Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici

 

          Ovaj kurs je dobra mogućnost da podignete nivo svoga znanja, naučite novu dijagnostičko-terapeutsku metodu i primenite je u prevenciji i lečenju pre svega onih koji su vama najbliži, pa onda i kod vaših pacijenata.

 

          Puno toplih pozdrava i nadamo se da ćemo uživati u zajedničkom učenju i druženju u Beogradu,

Doc. Dr. Momir Dunjic, Dr Sci., F.I.C.A.E., Cert MD-ORT(3 Dan)
Autorizovani lekar za BDORT za Evropu
Član borda Evropskog Udruženja za Integrativnu Medicinu (ESIM-Berlin)
Član Borda Internacionalnog udruženja za promociju kvantne medicine-Quanttes
Sekretar sekcije za Akupunkturu i potpresednik aktiva za kvantnu medicinu SLD-a
Predsednik Srpskog udruženja za BDORT
Predsednik Srpskog udruženja za Integrativnu medicinu

5
6 
Sve nove informacije potražite na :
www.quanttes.org.rs
www.integrativnamedicina.org
www.bdort.org.rs

 


Serbian Bi-Digital O-Ring Test Medical Society

Adress: Kruzni put No.36; 11307 Lestane, Belgrade, Serbia

Phone: +381113041600; +38162222555; Fax: +381113041637

www.bdort.org.rs

www.integrativnamedicina.org,
email: office@integrativnamedicina.org

Srpsko udruženje za primenu Bi-Digital O-Ring Testa (BDORT) u dijagnozi i terapiji
Adresa: Kružni put br.36; 11307 Leštane, Beograd, Srbija

Tel. +381113041600; +38162222555; Fax: +381113041637